مهندس علی قائمی

مهندس علی قائمی

متولد 24 اسفند ماه 1377

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران